Aeston
 

Målsettinger

Domkirkehjemmet sitt overordnede mål er å gi et tilbud som bygger på et helhetlig menneskesyn,med respekt for enkeltmenneskets verdighet og integritet.

Domkirkehjemmet skal tilstrebe å gi beboerne og andre brukere best mulig livskvalitet.

Domkirkehjemmet skal også yte tjenester i størst mulig grad basert på beboere og brukere sine premisser og behov.

Domkirkehjemmet skal utføre oppgavene innenfor rammen av det gjeldende lov- og regelverk og i samsvar med de retningslinjer som er trukket opp i Bergen kommune sin institusjonsplan.

Domkirkehjemmet skal forvalte de pengemidler som tilføres best mulig i forhold til institusjonen sin virksomhetside.

Domkirkehjemmet skal skape og vedlikeholde et trygt og stabilt arbeidsmiljø for de ansatte ved institusjonen, som igjen vil føre til et godt miljø for brukerne av våre tjenester og tilbud.

Domkirkehjemmet skal utvikle sine ansatte, dets viktigste aktivum, til engasjerte og faglig kvalifiserte medarbeidere som nytter sine ressurser til beste for institusjonen sitt totale miljø.

Domkirkehjemmet skal som diakonal institusjon innenfor Domkirken menighet søke et nært samarbeid med menigheten sine ansatte og det frivillige menighetsliv.
 

<
Musikkterapeut på Domkirkehjemmet
Aktivitetsavdelingen
Kontaktinformasjon
Stiftelsen Domkirkehjemmet
Kong Oscarsgt. 86, 5018 Bergen
Telefon: 55 30 16 00
Telefax: 55 30 16 01
BYRKENES MEDIA